Vrijwilligersbeleid

DSC heeft vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Deze vrijwilligers maken dat een vereniging kan blijven bestaan, ze zijn onmisbaar voor DSC. Waardering voor eenieder die vrijwilliger is, is zeker op zijn plaatsen dat geldt voor zowel de grote als kleine inzet. Zonder vrijwilligers geen DSC.

Wat is vrijwilligersbeleid

Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen DSC tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier datde doelstellingen van DSC daarmee gediend worden.

Waarom vrijwilligersbeleid?
 • Om duidelijkheid te geven over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt binnen DSC.
 • Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
 • Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van DSC.

Wat is vrijwilligerswerk?

Werk dat onbetaald, maar niet vrijblijvend en met enige regelmaat wordt verricht binnen DSC om korfbal en alles wat daar mee samenhangt mogelijk te maken. Er is geen sprake van een dienstverband tussen DSC en de vrijwilliger.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
 • Lid zijn van DSC betekent dat de speler c.q. de ouder van de jeugdspeler zich conformeert aan het vrijwilligersbeleid en daarnaar handelt.
 • Plezier en waardering voor iedere vrijwilliger.
 • Er wordt gewerkt volgens de 5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen.

Transparantie

Op www.kvdsc.nl wordt op een heldere en overzichtelijke wijze het vrijwilligersbeleid weergegeven. Tevens worden daar de openstaande vacatures gepubliceerd en de contactgegevens van de werkgroepvrijwilligers. Iedere maand wordt via de website en social media een commissie of werkgroep ‘uitgelicht’ oftewel ‘in het zonnetje gezet’.

Vaste vrijwilligerstaken

Er is veel te doen bij DSC en dus is er een behoorlijk aantal vrijwilligerstaken. Een aantal van deze taken staan vast en gelden voor elk lid of ouder van een jeugdlid. Dit gaat om de volgende taken:

 • Bardiensten. Meedraaien achter de bar in ons clubhuis;
 • Het wassen van de shirts van het team;
 • Vervoer naar uitwedstrijden;
 • Het vervullen van de zaalwacht functie en het bijhouden van het scorebord tijdens zaalwedstrijden.  

Omdat bovenstaande taken worden verdeeld in het team of onder de ouders van het jeugdteam, spreekt het voor zich dat deze worden beperkt tot een aantal keren per seizoen.

 

Binnenhalen

Een nieuw lid krijgt bij aanmelding een welkomstpakket via de ledenadministratie.

Een nieuw lid wordt na ongeveer vier weken benaderd door de werkgroep vrijwilligers die het vrijwilligersbeleid toelicht en de mogelijkheden bespreekt voor vrijwilligersinzet.

Bij de start van het nieuwe seizoen wordt voor alle teams (per 1 of 2 leeftijdscategorieën) –verplicht - een informatieavond georganiseerd waar naast de technische zaken ook het vrijwilligersbeleid wordt toegelicht en welke rechten en plichten daarbij horen als (ouder van een) lid zijnde. De organisatie hiervan ligt bij de technische commissies met de werkgroep vrijwilligers.  

 

Begeleiden
 • Wat hebben we een vrijwilliger te bieden? gezelligheid, opdoen van (ver)nieuw(d)e contacten.
 • Wat houdt de vrijwilligerstaak in?Korte taakbeschrijving, inschatting aantal uren, plaats in de vereniging.
 • Wat voor soort vrijwilliger wordt gezocht?  
 • Benader de vrijwilligers persoonlijk en bedenk welke vragen te stellen.
 • Bepaal de wijze van inwerken wie begeleidt de vrijwilliger, wie is aanspreekpunt etc.

 

Belonen
 • Waardering voor iedere vrijwilliger.
 • Wel en wee van de vrijwilliger krijgt de aandacht die dat nodig heeft.
 • Iedere maand wordt op de website,bij toerbeurt, een commissie of werkgroep uitgelicht/in het zonnetje gezet.
 • Een commissie/werkgroep zorgt ervoor dat een vrijwilliger passende faciliteiten krijgt behorend bij de uitvoering van de vrijwilligerstaak. Bijvoorbeeld shirts, aantal muntjes of een hapje.
 • Ter afsluiting van het vrijwilligersseizoen wordt een vrijwilligersavond georganiseerd.

Behouden

Vrijwilliger zijn én blijven is belangrijk. Hierin een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken commissies en werkgroepen. De voorzitter van de commissie c.q. de contactpersoon van de werkgroep zorgt ervoor dat hij/zij in beeld heeft hoe het met de vrijwilligers gaat. Inzicht in wel en wee van de vrijwilliger is cruciaal in behoud van de vrijwilliger. Bij calamiteiten of signalen wordt dit adequaat opgepakt en waar nodig wordt de werkgroep vrijwilligers betrokken. Een vrijwilliger staat het vrij om een andere vrijwilligerstaak te gaan doen. Dit stemt de vrijwilliger af met de werkgroep vrijwilligers zodat de overgang van de ene naar de andere activiteit goed verloopt en er geen onbedoelde ruis op de lijn komt.

Een actievevrijwilliger komt snel in de verleiding om er nog een of meerdere taken bij te doen. Tot op zekere hoogte is dit prima zolang de vrijwilliger plezier hieraan beleeft. Bij signalen dat het vrijwilligerswerk teveel belasting is en tot spanningen leidt gaat de vrijwilligerscoördinator in overleg met de vrijwilliger om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Beëindigen

Een vrijwilliger kan om wat voor reden dan ook besluiten om te stoppen. De commissievoorzitter of contactpersoon werkgroep voert een ‘exit’-gesprek waarin in eerste plaats de waardering wordt uitgesproken voor iemand zijn inzet, daarnaast wordt ook besproken of er achterliggende redenen zijn voor iemand om te stoppen. Indien nodig wordt hierover afgestemd met de vrijwilligerscoördinator. Het is belangrijk om iemand te waarderen op wat hij/zij voor de vereniging heeft gedaan en met een goed gevoel af te sluiten. Wellicht komt de ex-vrijwilliger in de toekomst wel weer in een actieve rol bij de vereniging.

Niet nakomen vrijwilligersafspraak

DSC is van mening dat voor een ieder een geschikte vrijwilligerstaak te vinden is en dat afkoop van de vrijwilligersafspraak leidt tot onwenselijke ongelijkheid. Als wordt geconstateerd dat een spelend senioren lid of een ouder van een jeugdlid zich niet houdt aan de overeengekomen vrijwilligersactiviteiten behorende bij het lidmaatschap dan gaat de werkgroep vrijwilligers met deze persoon in gesprek. Mocht dit niet tot resultaat leiden en zijn er twee schriftelijke formele waarschuwingen geweest dan is DSC genoodzaakt om het jeugdlid of spelend senioren lid te royeren als lid.