Lidmaatschap DSC

Contributies
De leden zijn onderverdeeld in diverse categorieën. De verschuldigde contributiebedragen (incl. gebruikersvergoeding shirts voor spelende leden) per ledencategorie worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Onderstaand een actueel overzicht van de verschuldigde bedragen per categorie:

Contributie per maand (m.i.v. 1 juli 2019)

Soort lidmaatschap
Leeftijdsgrenzen
Per jaar
Per maand
Senioren
19 jaar en ouder
315.00
26.25
Junioren
16 tot en met 18 jaar
264.00
22.00
Aspiranten
12 tot en met 15 jaar
240.00
20.00
Pupillen
6 tot en met 11 jaar
210.00
17.50
Midweekkorfbal
n.v.t.
204.00
17.00
G-korfbal
n.v.t.
180.00
15.00
Korfbalfit
n.v.t.
168.00
14.00
Algemene leden + trainen
n.v.t.
168.00
14.00
KangoeroeKlup
5 jaar
108.00
9.00
Algemene leden
n.v.t.
102.00
8.50

Contributiebetaling
Contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling. Leden ontvangen een korting van € 1 per maand bij vooruitbetaling per jaar en een korting van € 0,50 bij vooruitbetaling per halfjaar op de bovenstaande maandbedragen. Bij meer dan 3 leden uit 1 gezin die wonen op hetzelfde adres wordt aan het minst betalende lid van dat gezin ontheffing van contributiebetaling verleend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode vanaf de datum van inschrijving t/m de maand juni daarop volgend en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van enig seizoen. Wordt gedurende het verenigingsjaar opgezegd – dus ook aan het begin van het nieuwe seizoen –, dan is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het bestuur kan hier eventueel van afwijken, als daartoe gegronde redenen zijn. Tot bijzondere omstandigheden kunnen behoren verhuizing en langdurige ziekte of blessure(s). De zogenaamde bondskosten (o.a. bondscontributie) zullen echter altijd en minimaal worden doorberekend. De hoogte hiervan wordt per geval bekeken. Het bestuur kan ingeval van bijzondere omstandigheden op schriftelijk en beargumenteerd verzoek ook in andere gevallen tot vermindering of ontheffing van contributie overgaan. Ook hier geldt dat altijd de bondskosten zullen worden doorberekend.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie door een e-mail te sturen naar leden@kvdsc.nl.

Tijdstip incasso
Aan het begin van de maand wordt de maandelijkse contributie geïncasseerd.
Begin juli en begin januari vindt de incasso plaats voor leden welke per half jaar betalen;voor leden welke per jaar betalen vindt de incasso plaats begin juli.